Ana Sayfa

FİLATELİ DUYURULARI - PHILATELIC NOTICE

Faaliyet Tarihi
(Activity Date)
Duyuru Notice
22-11-2007 22/11/2007 tarihinde, Dünya Felsefe Günü konulu, 60 ykr.de?erli anma pulu ile bu pula ait ilkgün zarf? 85 ykr. bedelle sat??a sunulacak olup, söz konusu anma pulu, tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde, ilk gün zarf?, abone say?s? kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde sat??a sunulacakt?r. Ayn? tarihte Dünya Felsefe Günü 22.11.2007 ?stanbul ibareli ?lkgün Damga tatbiki The Marmara Otel Taksim / ?stanbul adresinde yap?lacakt?r. To commemorate World Philosophy Day, a commemorative stamp on the value of 60 Kurush and First Day Cover belonging to this stamp on the value of 85 Kurush will be put on sale on 22/11/2007. The said stamps will be put on sale at all Post Offices and First Day Cover will be put on sale at the address of Post Offices according to number of subscribers. At the same date the firstday cancellation with the text of Dünya Felsefe Günü 22.11.2007, ?STANBUL will be used at the address of The Marmara Otel Taksim / ?stanbul.
14-11-2007 14/11/2007 tarihinde, Mimar Sinan ve Eserleri konulu, 4 ayr? kompozisyonlu olmak üzere 60 ykr., 70 ykr., 70 ykr., 80 ykr., de?erli anma pullar? ile bu pullara ait ilkgün zarf? 3.05 YTL. bedelle sat??a sunulacak olup, söz konusu anma pullar?, tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde, ilk gün zarf?, abone say?s? kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde sat??a sunulacakt?r. Ayn? tarihte Mimar Sinan ve Eserleri 14.11.2007, ?STANBUL ibareli ?lkgün Damga tatbiki Avrupa Yakas? PTT Ba?müdürlü?ü Sirkeci PTT Merkez Müdürlü?ü ?stanbul adresinde yap?lacakt?r. On the occasion of Mimar Sinan and His Works commemorative stamps which has four different composition and on the value of 60,70, 70 and 80 Kurush and First Day Cover belonging to those stamps on the value of 3,05 YTL will be put on sale on 14/11/2007. The said stamps will be put on sale at all Post Offices and First Day Cover will be put on sale at the address of Post Offices according to number of subscribers. At the same date the firstday cancellation with the text of Mimar Sinan ve Eserleri 14.11.2007, ?STANBUL will be used at the address of Avrupa Yakas? PTT Head Directorate Sirkeci Central Post Office, ?stanbul.
28-10-2007 28 Ekim - 03 Kasım 2007 tarihleri arasında İstanbul da Balkan ülkelerinin katılımı ile Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Beylikdüzü ?stanbul adresinde, Balkanfila XIV konulu Pul Sergisi düzenlenecektir. Bu nedenle 28 Ekim 2007 tarihinde, 60, 70, 80 ykr. ve 1 YTL. de?erli anma blo?u ile bu blo?a ait ilk gün zarf? 3,35 YTL. den, kapsam?nda birisi seri nolu 2 adet anma blo?u ile 1 adet ilkgün zarf?n?n bulundu?u portföyler ise 15.00 YTL. den, söz konusu bloklar, tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde, ilk gün zarf? abone say?s? kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde, bütün filatelik ürünler, Ulus Filateli Gi?esi Ankara ve Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Beylikdüzü ?stanbul adreslerinde sat??a sunulacak ve tükeninceye kadar sat??ta kalacakt?r.
Ayr?ca 28 Ekim ? 03 Kas?m 2007 tarihleri aras?nda Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Beylikdüzü ?stanbul adresinde;
28.10.2007 tarihinde, ?Balkanfila XIV, Pul Sergisi 28.10. 2007 ?stanbul? ibareli Sergi ilkgün damgas?,
28.10.2007 tarihinde, ?Balkanfila XIV Fepa Günü 28.10.2007 ?stanbul? ibareli özelgün damgas?,
29.10.2007 tarihinde, ?Balkanfila XIV Cumhuriyet Günü 29.10. 2007 ?stanbul? ibareli özelgün damgas?,
30.10.2007 tarihinde, ?Balkanfila XIV Gençlik Günü 30.10.2007 ?stanbul? ibareli özelgün damgas?,
31.10.2007 tarihinde, ?Balkanfila XIV PTT Günü 31.10. 2007 ?stanbul? ibareli özelgün damgas?,
01.11.2007 tarihinde, ?Balkanfila XIV Spor Günü 01.11.2007 ?stanbul? ibareli özelgün damgas?,
02.11.2007 tarihinde, ?Balkanfila XIV Balkan Günü? 02.11.2007 ?stanbul? ibareli özelgün damgas?,
03.11.2007 tarihinde, ?Balkanfila XIV Avrupa Günü 03.11.2007 ?stanbul? ibareli özelgün damgas?, kulland?r?lacakt?r.
Stamp Exhibition with the subject of Balkanfila XIV will be organized at the address of Tüyap Fair and Congress Centre Beylikdüzü, ?stanbul with the participation of Balkan Countries between 28 October-4 November 2007. Consequently on 28th October 2007 a souvenir sheet includes 4 stamps which are on the value of 60,70,80 Kuru? and 1 YTL respectively, and a First Day Cover belongs this souvenir sheet on the value of 3,35 YTL and portfolios consist of 2 souvenir sheet one of them has serial number and a First Day Cover on the value of 15 YTL will put on sale on 28th October 2007. Souvenir sheets will put on sale all PTT Post Offices, First Day Covers will put on sale at PTT Post Offices according to number of subscribers and all philatelic materials will put on sale at the adress of Ulus Filateli Gi?esi Ankara and Tüyap Fiar and Congress Centre Beylikdüzü ?stanbul and will be on circulation untill all consumed.
Additionally, between 28 October -3 November 2007 at the address of Tüyap Fair and Congress Centre Beylikdüzü, ?stanbul?,
On 28th October 2007 Exhibiton First Day cancellation with the text ?Balkanfila XIV, Pul Sergisi 28.10.2007 ?stanbul? ,
On 28th October 2007 Special Date cancellation with the text ?Balkanfila XIV, Fepa Günü 28.10.2007 ?stanbu?l,
On 29th October 2007 Special Date cancellation with the text of ?;Balkanfila XIV Cumhuriyet Günü 29.10.2007 ?stanbul?,
On 30th October 2007 Special Date cancellation with the text of ?Balkanfila XIV Gençlik Günü 30.10.2007 ?stanbul?,
On 31th October 2007 Special Date cancellation with the text of ?Balkanfila XIV PTT Günü 31.10.2007 ?stanbul?,
On 01st November 2007 Special Date cancellation with the text of ?Balkanfila XIV Spor Günü 01.11.2007 ?stanbul?,
On 02nd November 2007 Special Date cancellation with the text of ?Balkanfila XIV Balkan Günü 02.11.2007 ?stanbul?,
On 03rd November 2007 Special Date cancellation with the text of ?Balkanfila XIV Avrupa Günü 03.11.2007 ?stanbul?
will be used.
23-10-2007 PTT nin 167. Kurulu? Y?ldönümü nedeniyle Armada Al??veri? ve ?? Merkezi Sergi Salonu, Eski?ehir Yolu No: 6 A Blok Kat: 3 06520 Sö?ütözü-ANKARA adresinde, 23-24 Ekim 2007 tarihleri aras?nda Pul Sergisi düzenlenecek olup, an?lan gün ve mekânda PTT N?N 167. KURULU? YILDÖNÜMÜ PUL SERG?S? 23-24.10.2007, ANKARA ibareli ayr?ca, 23 Ekim 2007 tarihinde, Ulus PTT Merkez Müdürlü?ü filateli gi?esinde PTT N?N 167. KURULU? YILDÖNÜMÜ 23.10.2007-ANKARA ibareli Özel Tarih Damgalar? kulland?r?lacakt?r. On the occasion of 167th Anniversary of Establishment of PTT Stamp Exhibition will be organized between 23-24th October 2007 at the address of Armada Shopping and Business Centre Exhibition Hall, Eski?ehir Yolu No: 6 A Blok Kat: 3 06520 Sö?ütözü- ANKARA . At the said address and on the said date special date cancellation with the text PTT N?N 167.KURULU? YILDÖNÜMÜ PUL SERG?S? 23-24.10.2007, ANKARA and additionally special date cancellation with the text PTT N?N 167. KURULU? YILDÖNÜMÜ 23.10.2007-ANKARA on 23th October 2007 at the address of Ulus PTT Post Office Philately Booth will be used.
02-10-2007 02/10/2007 tarihinde, CeBIT Bili?im Euraisa etkinli?i çerçevesinde, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi 3.salon Beylikdüzü / ?stanbul adresinde, Uluslararas? Bilgi ve ?leti?im Teknolojileri Fuar? düzenlenecek olup, bu fuarda Kurumumuz taraf?ndan bir stand aç?lacakt?r.
Söz konusu fuara ait Özelgün damgal? Özelgün zarf? 85 ykr. bedelle, fuar stand?nda, PTT Merkez Müdürlü?ü Filateli Gi?esi Ulus Ankara adresinde ve abone say?s?na göre PTT Merkez Müdürlüklerinde tedavüle sunulacak olup, ayn? tarih ve fuar adresinde Uluslar aras? Bilgi ve ?leti?im Teknolojileri Fuar?, 02.10.2007 ?stanbul ibareli Özelgün damgas? tatbik edilecektir.
On the date 02/10/2007, in the frame of CeBIT Bilisim Eurasia event, International Trade Fair for Information Technology, Telecommunications, Software and Services will be hold at the address of Tuyap Fair and Congress Center 3rd Hall Beylikduzu / ?stanbul and Our Adminisatration will have a booth at this fair.
The special day cover with the special date cancellation related to fair will be on sale at the fair booth, PTT Office Philately Booth Ulus Ankara and as limited by the subscriber number at the PTT offices. The special day cancellation with the text of Uluslararas? Bilgi ve ?leti?im Teknolojileri Fuar?, 02.10.2007 ?stanbul will be used on the same date and at the fair address.
 
İlk / Önceki /

 

 

 
  ADRES : Şehit Teğmen Kalmaz Cd. No:2 06101 Ulus/ANKARA TEL : +90 312 560 50 00
 
Copyright © 2014 PTT Webmaster
Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığınca hazırlanmıştır.
İnternet Bankacılığına Giriş